JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

อาเซียนศึกษา

ติวรับตรงอาเซียน 0
รหัสสินค้า : ติวรับตรงอาเซียน
ราคา ฿3,990.00THB
จำนวนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • Master of Arts Program in ASEAN Studies (International Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาเซียนศึกษา)
  • ชื่อย่อ  ศศ.ม. (อาเซียนศึกษา)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม Master of Arts (ASEAN Studies)
  • ชื่อย่อ  M.A. (ASEAN Studies)
3. วิชาเอก : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
 • รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
 • ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 • การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
การพัฒนาหลักสูตร
         ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการสร้างบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจต่อทั้งบทบาทและโอกาสของความเป็นประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ  การทำงาน และความร่วมมือในทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างสมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจกับเศรษฐกิจ สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยบนพื้นฐานความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับมหาอำนาจของโลก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือประเทศในเอเชีย อย่างเช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น
การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง   จึงถือว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปอยู่ในแถวหน้าของอาเซียน และยืนหยัดในเวทีโลกได้อย่างมั่นคง

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

         พันธกิจหลักของสถาบันคือ การสร้างบุคลากร และเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านอาณาบริเวณศึกษา


         ในลักษณะของการบูรณาการความรู้ในหลากหลายศาสตร์และสาขาวิชา จึงเป็นการสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการจะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และเป็นผู้นำด้านวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ดังนั้น การเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จึงไม่เพียงแต่เป็นการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านภูมิภาคอาเซียน แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสในการผลักดันให้ประเทศไทยมีศักยภาพ และมีความพร้อมในกรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1.ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
         1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาเซียนศึกษา) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเสาหลัก 3 ด้านของประชาคมอาเซียน คือ เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรม ทั้งนี้ ภายใต้บริบทของการเชื่อมโยง การพึ่งพิง ซึ่งส่งอิทธิพลถึงกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งการลงทุน การค้า การแก้ปัญหาสังคม การเสริมสร้างความมั่นคง ตลอดจนความเข้าใจและสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น ความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลดีต่อประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนผู้คนในภูมิภาคอื่นๆของโลกที่สนใจในประชาคมอาเซียนอีกด้วย
         1.2 ความสำคัญ
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ความรู้ด้านอาเซียนจึงมีความสำคัญ นอกจากนั้นในประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรในด้านนี้โดยตรง หลักสูตรอาเซียนศึกษานี้ จึงเป็นแหล่งสร้างสมองค์ความรู้และนักวิชาการด้านอาเซียนศึกษา
         1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
         1. มีความรู้ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะบทบาทระดับภูมิภาคและบทบาทที่มีต่อประชาคมโลก ที่สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ
         2. มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการผลิต เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมอาเซียน
         3. มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายนักวิชาการและนักวิจัย ในการร่วมผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษา
         4. มีความสามารถในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญไปสร้างโอกาสและกลไกการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคลากรที่มีความสนใจในภูมิภาคอาเซียน


 
© 2019 www.tutorpearmai.com All rights reserved.