JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

รัสเซียศึกษา

ไม่มีข้อมูล

 
รัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
          ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจของโลกมาช้านาน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ความโดดเด่นของประวัติศาสตร์อีกทั้งความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะ และวัฒนธรรมรัสเซียนั้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติสนใจที่จะสร้างหรือเสริมความสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับรัสเซียทั้งสิ้น แต่เนื่องจากรัสเซียเพิ่งจะเปิดตนเองให้โลกภายนอกได้รู้จัก ทำให้การสร้างความสัมพันธ์ที่ขาดความรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างถ่องแท้นั้นเป็นไปโดยไม่ราบรื่นนัก

          อนึ่ง แม้ประเทศไทยกับประเทศรัสเซียจะมีความสัมพันธ์อันดีมา กว่า 100 ปี แล้วก็ตาม แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับประเทศรัสเซียทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพจึงทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลถึงแม้ว่าโอกาสได้เปิดกว้างเป็นอย่างมากทั้งในอดีตและปัจจุบัน

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร


          นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
  • วิชาศึกษาทั่วไป           30     หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะ                 108     หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี                 6      หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป :  30  หน่วยกิต     
รหัส
มธ. 110
มธ. 116
มธ. 120
มธ. 130
มธ. 153
จ. 211
ท. 161
ท. 162
สษ. 171
สษ. 172
วิชา
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์  ดนตรี และศิลปะการแสดง
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จิตวิทยาทั่วไป
การใช้ภาษาไทย
การเขียนรายงานวิชาการ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3วิชาเฉพาะ :  108  หน่วยกิต
วิชาบังคับในสาขา 18 รายวิชา :  
54  หน่วยกิต
รหัส
รศ. 211
รศ. 221
รศ. 222
รศ. 223
รศ. 224
รศ. 241
รศ. 321
รศ. 322
รศ. 323
รศ. 324
รศ. 325
รศ. 331
รศ. 341
รศ. 421
รศ. 422
รศ. 441
รศ. 451
รศ. 45
วิชา
ทฤษฎีปรัชญาการเมือง
ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย
การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรัสเซีย  1
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจรัสเซีย
การดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรัสเซีย  2
รัสเซียสมัยใหม่
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีรัสเซีย
เศรษฐกิจรัสเซีย
ธุรกิจกับการเมืองในรัสเซีย
ประเด็นร่วมสมัยของสหพันธรัฐรัสเซียด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการเมืองโลก
การค้าและการลงทุนในรัสเซีย
ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาคนิพนธ
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
* ทั้งนี้ต้องสอบไล่ทุกรายวิชาได้ไม่ต่ำกว่า 2.00วิชาบังคับนอกสาขา 12 รายวิชา :  30  หน่วยกิต
รหัส
ปร. 201
ร. 271
รซ. 171
รซ. 172
รซ. 211
รซ. 212
รซ. 311
รซ. 312
ศ. 210
อ. 216
อ. 221
อ. 22
วิชา
ตรรกวิทยาเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ภาษารัสเซีย 1
ภาษารัสเซีย 2
ภาษารัสเซีย 3
ภาษารัสเซีย 4
ภาษารัสเซีย 5
ภาษารัสเซีย 6
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
การฟัง-การพูด 
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
* ทั้งนี้ต้องสอบไล่ทุกรายวิชาได้โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
โดยต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในรายวิชา รซ. 171, รซ. 172, รซ. 211,  รซ. 212, รซ. 311, และ รซ. 312
วิชาบังคับเลือกให้เลือกศึกษา 6 รายวิชา :  18  หน่วยกิต
รหัส
รซ. 241
รซ. 242
รซ. 346
รซ. 347
รศ. 225
รศ. 361
รศ. 373
รศ. 42
วิชา
การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 1
การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 2
การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 3
การฟัง-พูดภาษารัสเซีย 4
กลุ่มชาติพันธุ์ในรัสเซีย
การเขียนทางธุรกิจภาษารัสเซีย
ภาษาศาสตร์รัสเซีย
ความสัมพันธ์รัสเซียกับประเทศเครือรัฐเอกรา
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
* ทั้งนี้ต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในรายวิชา รซ. 241, รซ. 242, รซ. 346 และ รซ. 347วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า :  6  หน่วยกิต
รหัส
รศ. 426
รศ. 427
รศ. 428
รศ. 438
วิชา
ความสัมพันธ์รัสเซียกับประเทศมหาอำนาจ
กฎหมายธุรกิจรัสเซีย
ประเทศเครือรัฐเอกราชในโลกปัจจุบัน
ศิลปะการแสดงและการดนตรีรัสเซี
หน่วยกิต
3
3
3
3


Website : www.russianstudies-tu.com/index.php
 
© 2019 www.tutorpearmai.com All rights reserved.