JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

นวัตกรรม

ไม่มีข้อมูล


 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติความเป็นมา
          วิทยาลัยนวัตกรรมถือกำเนิดขึ้นในปี 2538 จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการจะริเริ่ม “สิ่งใหม่” ให้กับวงการศึกษาของไทย และเป็นรูปแบบใหม่ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ปรับเปลี่ยนจากที่จัดตั้งเป็นคณะและภาควิชามาสู่วิทยาลัย (College) และในปีที่ 12 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติให้มีการแก้ไขชื่อ “วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา” เป็น “วิทยาลัยนวัตกรรม” และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาลัย จาก “ผู้อำนวยการ” เป็น “คณบดี” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551
          วิทยาลัยนวัตกรรม เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้หยิบยกประเด็นหลัก ๆ 4 ประการ คือ
(1) จะต้องเป็นการศึกษาที่ผสมผสานศาสตร์ทางด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
(2) จะต้องเป็นการศึกษาที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสังคม
(3) จะต้องส่งเสริมให้มีการสรรค์สร้างนวัตกรรม ตลอดจนสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาออกมาใช้ประโยชน์ได้
(4) จะต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ สามารถร่วมงานกับภาคเอกชนได้อย่างใกล้ชิด

ปัจจุบันวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนใน 7 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
(1) หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปริญญาตรีควบโท 5 ปี
       Management of Cultural Heritage and Creative Industries Program (BMCI)
(2) หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ
       Bachelor of Arts Program in Service Innovation (BSI) (International Program)

ระดับปริญญาโท
(1) หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี
       (Master Program in Technology Management - MTT)
(2) หลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรม
       (Master Program in Cultural Management - MCT)
(3) หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ
       (Master Program in Service Innovation - MSI)
(4) หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ
       (Master Program in Innovative Healthcare Management - MIHM)
(5) หลักสูตรนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
       (Master of Science Program in IT Policies and Management -CIO)

วิทยาลัยเปิดสอนใน 2 วิทยาเขต คือ
(ก) ท่าพระจันทร์ เปิดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดย MSI และ MIHM เปิดเป็น International Program
(ข) อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์พัทยา เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร MTT

การจัดการเรียนการสอน
          วิทยาลัยนวัตกรรม จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่สมบูรณ์ และสมดุลตอบสนองกับการพัฒนาของสังคมไทยในระดับสากล และมุ่งที่จะเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ และเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนและมีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างพลังจากความหลากหลาย (Synergy from Diversity) ก้าวไกลด้วยคุณธรรม (Excellence with Ethics) มุ่งสร้างนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาโดยคำนึงถึงองค์รวม (Educational Innovation with Holistic Development)
          วิทยาลัยนวัตกรรม จัดระบบการเรียนการสอนโดยใช้ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา โดยเน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี ข้อจำกัดของทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อชุมชนและสังคมไทย บัณฑิตของวิทยาลัยจะต้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้รองรับ ตอบสนองและบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ในมิติของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาและนำองค์กร รวมทั้งการพัฒนาและร่วมนำสังคมไทยโดยรวม
          วิทยาลัยนวัตกรรม , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสถาบัน CIO ระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) ได้ทำความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และไอทีภิบาลนี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ ของประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดการและกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ซึ่งมาตรฐานของหลักสูตรสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับนานาชาติ
วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยนวัตกรรมเป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนด้านการสร้างและบริหารนวัตกรรมทางวิชาการจากการวิจัย เพื่อการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

พันธกิจ
          1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
          2. สร้างผลิตผลจากการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การประยุกต์ใช้ในสังคม
          3. ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับ
          4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปรัชญา : วิทยาลัยนวัตกรรม ต้องการเป็นผู้นำด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ และเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารการศึกษา ที่สามารถสร้างเมล็ดพันธุ์ (SEED) ทางปัญญาออกสู่สังคม

ปณิธาน : รวมพลังจากความหลากหลาย (Synergy from Diversity) ก้าวไกลด้วยคุณธรรม (Excellence with Ethics) เรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม (Educator of Innovation) และพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม (Develop Holistically)

http://www.citu.tu.ac.th/aboutus/ประวัติความเป็นมา

 
© 2019 www.tutorpearmai.com All rights reserved.