JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ติวข้าราชการ

ไม่มีข้อมูล
 
 
ประวัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 โดยมีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง" (มธก.) มหาวิทยาลัยนี้ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง มหาดไทย ในขณะนั้น)

โดยเล็งเห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขณะนั้นมีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ.2475 ประเทศชาติ มีความจำเป็นต้องมีบุคคล ที่มีความรู้ ทางกฎหมาย การปกครอง และสังคม มารับใช้ประเทศชาติโดยด่วน จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย วิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง พ.ศ.2476 เพื่อเปิดสอนในวิชาแขนงดังกล่าว เมื่อพระราชบัญญัติผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ได้มีพิธี เปิดมหาวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 โดยผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์เป็นผู้กระทำพิธีเปิด และ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยคนแรกของมหาวิทยาลัย (และเป็นบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยคนเดียว เพราะต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ ตำแหน่ง เป็นอธิการบดี.

ปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย ปรากฏตามสุนทรพจน์ ของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รายงานต่อผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์มีดังนี้

"...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา..."

 

รับตรง TU STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เตรียมปรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อสอบกลาง TU-STAR ( TU Standardized Test of Aptitude Requirement ) มีรายละเอียดดังนี้
 
ข้อสอบกลาง (TU-STAR) ใช้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาผ่าน  "โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"


ส่วนประกอบหลักของระบบข้อสอบ TU STAR จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่

ส่วนที่ 1 ทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา (Aptitude for Higher Education) เป็นข้อสอบปรนัยซึ่งประกอบด้วยการทดสอบทักษะต่าง ๆ ได้แก่
  1. Critical Thinking Reading and Writing ทักษะการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ
  2. Modern World Literacy ความเท่าทันโลก สมันใหม่ ในส่วนนี้ได้รับการขยายความว่าหมายถึง การรู้เท่าทันสถานการณ์ และการปรับตัวเปลี่ยนแปลงของโลก ข้อสอบจะเป็นไปในเชิงที่ถามว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นที่ไหนในโลกบ้าง ครบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
  3. Communication in English การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 2 ความรู้ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา (Academic Performance) เป็นข้อสอบปรนัยอันประกอบด้วย 7 รายวิชา อันได้แก่
  1. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (คณิตศาสตร์สายวิทย์)
  2. คณิตศาสตร์ 2 (คณิตศาสตร์สายศิลป์)
  3. ฟิสิกส์
  4. เคมี
  5. ชีววิทยา
  6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  7. ภาษาฝรั่งเศส
ซึ่งขอบข่ายของเนื้อหาข้อสอบจะไม่เกินหลักสูตรการเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แน่นอน
 
ส่วนที่ 3 ความถนัดทางวิชาชีพ (Aptitude for Specific Professions) เป็นชุดข้อสอบที่มุ่งชี้วัดและคัดกรองนักเรียนที่มีความสนใจในสาขาวิชานั้นๆ อันจะนำไปสู่การได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีความเชียวชาญเฉพาะด้านที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 2 รายวิชา ได้แก่ ความถนัดด้านรัฐศาสตร์ และความถนัดด้านสถาปัตยกรรม
© 2019 www.tutorpearmai.com All rights reserved.