JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

คณะรัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์พร้อมสอบตรง 0
รหัสสินค้า : รัฐศาสตร์พร้อมสอบตรง
ราคา ฿3,990.00THB
จำนวน
ติวรัฐศาสตร์ มธ 0
รหัสสินค้า : ติวรัฐศาสตร์​ มธ
ราคา ฿3,990.00THB
จำนวน


 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติคณะ
        การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 ส่งผลให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) ขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิชารัฐศาสตร์ในประเทศไทย กล่าวคือ หลังการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองได้จัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตร "ธรรมศาสตร์บัณฑิต” (ธ.บ.) สำหรับระดับชั้นปริญญาตรี ขณะที่ระดับชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก มีการแยกหลักสูตรออกเป็น 3 ทาง ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
        สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความผันผวนทางการเมือง ตลอดจนสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยใหม่ จึงได้มีการตรา "ข้อบังคับเพิ่มเติมว่าด้วยการแบ่งแยกการศึกษาเป็น 4 คณะ และกำหนดสมัยการศึกษาและการสอบไล่ พ.ศ. 2492” ซึ่งข้อบังคับนี้นำไปสู่การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 โดยในการร่างหลักสูตร คณบดี และคณะกรรมการของคณะได้ศึกษาเปรียบเทียบตัวอย่างหลักสูตรจำนวนมากจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากมูลนิธิ Fulbright ซึ่งเข้ามาดำเนินการในประเทศไทย ณ สมัยนั้นด้วย
 ต่อมาปี พ.ศ. 2498 ขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากสหรัฐฯ คณะรัฐศาสตร์ก็ตั้งแผนกวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในระดับชั้นปริญญาโท โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย พอปี พ.ศ. 2502 แผนกการทูตในระดับชั้นปริญญาตรีจึงถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก (หลังจากที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาโทมาเป็นเวลาช้านาน) ติดตามมาด้วยแผนกบริหารรัฐกิจ และแผนกรัฐศาสตร์ศึกษา
        ช่วงต้นทศวรรษที่ 2510 ถึงทศวรรษที่ 2520 มีการปรับโครงสร้างเกิดขึ้นเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสมทางวิชาการ มีการยุบรวมแผนกปรัชญาการเมือง จนท้ายที่สุด คณะรัฐศาสตร์ก็เหลือแผนกอยู่ทั้งหมด 3 แผนก คือ แผนกการปกครอง แผนกบริหารรัฐกิจ และแผนกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผนกการทูตเดิม) ซึ่งนี่เป็นโครงสร้างที่ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี คณะรัฐศาสตร์ยังคงพยายามปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาการใหม่ๆ ในทางวิชาการ ช่วงทศวรรษที่ 2530 นอกเหนือจากการริเริ่มโครงการความร่วมมือมากมายกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งใน และนอกประเทศ คณะรัฐศาสตร์ยังเปิดหลักสูตรพิเศษในระดับปริญญาโทขึ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโท สำหรับผู้บริหารสาขาบริหารรัฐกิจ (EPA) หลักสูตรปริญญาโทสาขาการปกครอง สำหรับผู้บริหาร (MPE) และหลักสูตรปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MIR) โดยหลักสูตรสุดท้ายจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
        ล่าสุดในปี พ.ศ. 2552 หลังเตรียมความพร้อมมาเป็นเวลาหลายปี ทางคณะก็ตัดสินรักษาความเป็นผู้นำทางวิชาการด้วยการเป็นคณะรัฐศาสตร์แห่งแรกของประเทศที่เปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษสำหรับสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ซึ่งก็คือ หลักสูตร BMIR การเปิดหลักสูตรนี้ทำให้คณะมีความเป็นนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จำนวนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศมีมากขึ้นแบบก้าวกระโดด เช่นเดียวกับจำนวนนักศึกษา และคณาจารย์ชาวต่างชาติ
 
ปริญญาตรี (ภาคปกติ)
        หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงกว้างขวาง แต่ละปีจะมีผู้สมัครเข้าไม่ต่ำกว่า 7,000 คน ทำให้มันเป็นหลักสูตรที่มีการแข่งขันเข้าเรียนสูงมาก คณาจารย์ประจำหลักสูตรล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียง มีความรู้ มีประสบการณ์ จะเห็นได้ว่าคณะมีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับกีรตยาจารย์ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่สูงที่สุดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        นักศึกษาของหลักสูตรสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพที่หลากหลาย ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีบัณฑิตที่จบจากคณะไปรับใช้สังคมอยู่ทั่วทุกสาขาอาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ลูกจ้างในบริษัทห้างร้าน ผู้แทนรัฐบาลไทยในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ สื่อมวลชน นักการเมือง นักวิชาการ นักวิจัย ฯลฯ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมี อาทิ ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร (นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) คุณอนันต์ อนันตกูล (อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงมหาดไทย) คุณผัน จันทรปาน (อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ (นักการเมือง) คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน (อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร) คุณวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ (นักสิทธิมนุษยชน) เป็นต้น


รายละเอียดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต:
        หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต (46 วิชา)

วิธีจัดการเรียนการสอน:
        ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา คือ สาขาการเมืองการปกครอง สาขาการระหว่างประเทศ และสาขาบริหารรัฐกิจ

ภาคการศึกษา:
 • ภาคเรียนที่ 1     สิงหาคม - ธันวาคม
 • ภาคเรียนที่ 2     มกราคม - เมษายน
 • ภาคฤดูร้อน       พฤษภาคม - มิถุนายน
ระยะเวลาการศึกษา:
        เป็นหลักสูตรศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปี) และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ (7 ปี)

จำนวนนักศึกษาแต่ละรุ่น:
        รับสมัครเข้าศึกษาปีการศึกษาละ 300 คน จบการศึกษาราวปีละ 295 คน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:
        ประมาณคนละ 104,000 บาท โดยคิดเหมาจ่ายค่าจดทะเบียนต่อภาคการศึกษาละ 13,000 บาทปริญญาตรี (BMIR)
        โครงการ BMIR เป็นหลักสูตรควบปริญญาตรี-โท สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ซึ่งก่อตั้งโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป และพัฒนาการทางความรู้ใหม่ๆ ทางคณะเล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตรนานาชาติด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะแหล่งผลิตบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เมื่อโครงการ BMIR เริ่มดำเนินงาน มันเป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
        ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา โครงการ BMIR มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการหาอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มีการเชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงจากภายนอก ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี นักการทูต นายทหารระดับสูง นักสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงผู้มีประสบการณ์ในองค์กรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ นักศึกษา BMIR ยังมีโอกาสฝึกงาน และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมนี จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฯลฯ ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของโครงการ BMIR ล้วนประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ โดยเรามีศิษย์เก่าอยู่ตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย ทั้งทางด้านการทูต สื่อสารมวลชน สถาบันวิจัย รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น


รายละเอียดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 126 หน่วยกิต (รวม 42 วิชา)
ปฏิทินการศึกษา:
 • ภาคการศึกษาที่ 1            สิงหาคม - ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2            มกราคม - พฤษภาคม
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน       มิถุนายน - กรกฎาคม
สถานที่เรียน : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าเทอม (โดยประมาณ/ต่อปี):
 • นักศึกษาปริญญาตรี (ชาวไทย) 107,000 บาท
 • นักศึกษาปริญญาตรี (ชาวต่างชาติ) 126,000 บาท
 • นักศึกษาปริญญาโท (ชาวไทย) 99,000 บาท
 • นักศึกษาปริญญาโท (ชาวต่างชาติ) 112,000 บาท
ระยะเวลา:
 • 5 ปี (ปริญญาตรี-โท)
 • 3 ปีครึ่ง (เฉพาะปริญญาตรี)
 • 1 ปีครึ่ง (เฉพาะปริญญาโท)
วิธีจัดการเรียนการสอน:
เป็นวิชาบรรยายในชั้นปีแรกๆ ต่อมาจึงเริ่มมีวิชาสัมมนา ขนาดห้องเรียนถูกจัดให้ได้สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ฝึกการคิดวิเคราะห์ และการนำเสนอในสถานการณ์จริง

จำนวนนักศึกษา : รับไม่เกิน 100 คน ต่อรุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. คะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 และ ม.5 (4 เทอมรวมกัน) ไม่ต่ำกว่า 2.80

2. ผลสอบภาษาอังกฤษ
 • TOEFL: ไม่น้อยกว่า 500 on pBT/ 60 on iBT/ 170 on cBT
 • IELTS: ไม่น้อยกว่า 5.5
 • TU-GET: ไม่น้อยกว่า 500
 • SAT: คะแนนส่วน writing ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และคะแนนส่วน critical reading ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
© 2019 www.tutorpearmai.com All rights reserved.