JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

คณะนิติศาสตร์


นิติศาสตร์พร้อมสอบตรง 0
รหัสสินค้า : นิติศาสตร์พร้อมสอบตรง
ราคา ฿3,990.00THB
จำนวน
นิติศาสตร์ มธ  0
รหัสสินค้า : นิติศาสตร์
ราคา ฿0.00THB
จำนวน

 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประวัติคณะ
ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบกฎหมายครั้งสำคัญยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนั้นได้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นโดยมี เมอร์ซิเออ กุสตาฟ โรแลง ยัคแมงค์ หรือพระยาราชาสยามมานุกูลกิจ ดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินไทยเป็นผู้ถวายคำแนะนำ ต่อมาเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จึงได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2440

พ.ศ. 2476 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้โอนโรงเรียนกฎหมายไปสังกัดอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปีเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลไทยได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และให้โอนการเรียนการสอนกฎหมายมารวมอยู่ในมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ประศาสน์การ

พ.ศ. 2492 เดิมระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งเดิมในขณะนั้นมีหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีธรรมศาสตร์บัณฑิตคณะเดียว และเน้นหนักในวิชากฎหมายเป็นส่วนใหญ่ ได้มีการปรับปรุงโดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 คณะ ดังนั้นชื่อของคณะนิติศาสตร์จึงเริ่มขึ้นในปีนี้เอง

พ.ศ. 2503 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีใหม่ โดยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาและจำกัดจำนวนผู้เข้าศึกษา ซึ่งแต่เดิมนั้นการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคณะไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก และไม่ได้บังคับเวลาเรียน

พ.ศ. 2505 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า นักศึกษาควรมีความรู้ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดีก่อนในการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย จึงมีข้อบังคับให้นักศึกษาทุกคณะต้องศึกษาวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่หนึ่ง แล้วจึงศึกษาวิชาตามหลักสูตรของแต่ละคณะในปีต่อไป

พ.ศ. 2529 จากเดิมที่เป็นมหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์ ปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มขยายการเรียนการสอนไปสู่ด้านวิทยาศาสตร์ โดยเปิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขึ้นและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทั้งหมดที่ศูนย์รังสิต

พ.ศ. 2546 คณะนิติศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรชั้นปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงปีการศึกษา 2550 จึงได้ยุติการรับนักศึกษาลง

พ.ศ. 2549 ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ได้ทำการย้ายการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ ทั้งหมดสี่ชั้นปีมาทำการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยสมบูรณ์ ดังนั้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป จะศึกษาอยู่ที่ศูนย์รังสิตตลอดหลักสูตรทั้งสี่ปี

พ.ศ. 2552 คณะนิติศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นปีแรก ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาวิชากฎหมายไปสู่ภูมิภาค

 
© 2019 www.tutorpearmai.com All rights reserved.